W obszarze doradztwa i consultingu

Doradztwo i consulting prowadzone przez BRAS S.A. są skierowane przede wszystkim do firm z branży energetycznej, takich jak firmy elektroenergetyczne, elektrociepłownie i firmy gazownicze. Obszar ten ma na celu rozwój zatrudnionej kadry pracowniczej oraz managerskiej w zakresie stosowania nowych technologii, procesów prywatyzacyjnych i synergii w zakresie konsolidacji oraz wskazywanie kierunków rozwoju strategicznego.

Spółka w zakresie doradztwa i konsultingu biznesowego prowadzi następujące działania:

analizy rynku ciepła pod kątem zarówno sieci ciepłowniczych, jak i ewentualnych fuzji przedsiębiorstw dystrybucyjnych z przedsiębiorstwami wytwarzania

analizy efektywnościowe przedsiębiorstw energetycznych

analizy oceniające możliwości przystąpienia firm do prywatyzacji lub zakupów innych podmiotów branży energetycznej

analizy programów inwestycyjnych i modernizacyjnych

analizy rynku klientów i tworzenia strategii rynkowego działania podmiotów branży energetycznej

analizy funkcjonowania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach

doradztwo w zakresie gospodarki emisjami CO2 wykorzystania „masy zielonej” we współspalaniu

doradztwo prawne i ekonomiczne

W przyszłości BRAS S.A. zamierza szerzej potraktować usługi w zakresie audytów energetycznych oraz projektowania małej architektury i instalacji energetycznych. Zamiarem Spółki jest przygotowanie oferty dla klientów indywidualnych, która pozwoliłaby uniezależnić ich od dotychczasowych dostawców energii.

Oprócz tego w ramach programu edukacyjnego Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, BRAS S.A. jest partnerem w zakresie Europejskiego Programu Zarządzania Logistycznego w sektorze Energii Odnawialnej w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Program szkoleń opracowany został przez nauczycieli akademickich z kierunków Logistyka i Zarządzanie oraz Inżynieria Produkcji. Kurs składa się z dwóch modułów:

Dodatkowo wprowadzony będzie pilotażowy program ECVET, który pozwoli na porównywanie wyników nauczania i osiągnięć uczestników szkoleń między krajami partnerskimi. W tym celu opracowane zostaną odpowiednie narzędzia.

Celem projektu jest analiza i diagnoza różnych kursów przeznaczonych dla pracowników firm związanych z sektorem OZE w krajach partnerskich. Budżet projektu szacowany jest na 33 588,00 euro.