W obszarze inwestycji i przy realizacji OZE

W zakresie odnawialnych źródeł energii oraz lokalnych źródeł energetycznych i kogeneracyjnych, Spółka realizuje projekty inwestorskie. Działalność BRAS S.A. w tym obszarze koncentruje się na opracowaniu i realizacji projektów z pełnym zestawem pozwoleń, przeznaczonych głównie na sprzedaż. Spółka dopuszcza także możliwość samodzielnego, lub wspólnie z pozyskanymi partnerami, wdrożenia i eksploatacji takich projektów.

Działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii obejmuje:

Spółka podczas realizacji projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii odpowiada także za szereg czynności związanych z logistyką oraz transportem obiektów wielkogabarytowych. Integralnym elementem dokumentacji projektowych są dokumenty określające sposób organizacji transportu wielkogabarytowych elementów, a także przystosowanie uzgodnionych z dyrekcjami zarządów dróg różnych szczebli koniecznych adaptacji tras przejazdowych.

Realizacja projektów elektrowni wiatrowych jest procesem złożonym, których kompleksowe przeprowadzenie wymaga uwzględnienia następujących elementów:

z uwagi na rolniczy charakter większości lokalizacji, standardowa procedura obejmuje podpisanie długookresowej umowy dzierżawy gruntu z jej właścicielem. Opisywana umowa może być dla właściciela sposobem na uzyskanie dodatkowego dochodu, konstrukcja wiatraka zajmuje jedynie fragment terenu, zatem może on być użytkowany w dotychczasowy sposób. Możliwe jest również wykorzystanie tradycyjnych form pozyskania nieruchomości, tj. prawa własności oraz użytkowania wieczystego, w ograniczonych przypadkach stosuje się także umowy użytkowania, służebności gruntowej i służebności przesyłu. Możliwe jest również uzyskanie prawa do nieruchomości poprzez nabycie prawa jej własności lub użytkowania wieczystego. Sporadycznie ma również miejsce obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym: użytkowaniem, służebnością gruntową lub służebnością przesyłu.

  • wykorzystanie lokalizacji do budowy farmy wiatrowej jest uzależnione od dostępności wiatru o średniej prędkości w wysokości 5,5 m/s. Aby dokonać pomiaru wykorzystuje się przynajmniej jeden maszt o wysokości minimum 60% docelowej instalacji, na którym umieszcza się urządzenia pomiarowe na okres około 12 miesięcy. Wzniesienie masztu pomiarowego wymaga uzyskania zgód i zezwoleń, w tym pozwolenia na budowę oraz pozwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

w związku z lokalizacją inwestycji należy wziąć pod uwagę:

– Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – poprzedza uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyznacza zasady i kierunki dotyczące użytkowania terenów oraz rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury,

– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – podstawowy akt planistyczny określający przeznaczenie nieruchomości na terenie gminy, konieczne jest, aby uchwalony przez radę gminy plan uwzględniał przeznaczenie terenów pod przyszłą inwestycję – tylko wtedy możliwe jest wydanie pozwolenia na budowę bez konieczności uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy, procedura trwa około 12 miesięcy,

– Decyzję o warunkach zabudowy – wystąpienie o ten dokument jest konieczne przed uzyskaniem pozwolenia na budowę w przypadku braku Planu miejscowego,

– Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego – może zastąpić decyzję o warunkach zabudowy, dotyczy działań o znaczeniu lokalnym lub ponadlokalnym obejmujących np. budowę elementów umożliwiających przesył energii elektrycznej, wydawana na wniosek inwestora.

wniosek składany jest, w zależności od położenia inwestycji, do właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, załączona do dokumentacji karta informacyjna zawiera szczegółowe dane dotyczące samej farmy wiatrowej oraz ochrony środowiska (rozwiązania wykorzystane przy realizacji, substancje wprowadzane do otoczenia, uwzględnienie obszarów podlegających ochronie, w tym tereny objęte programem Natura 2000).

określają termin, w którym możliwe będzie podłączenie farmy wiatrowej do sieci, a także moc urządzeń, które będą mogły być podłączone. Wniosek składany jest do operatora systemu dystrybucyjnego/przesyłowego i zawiera m.in. wypis z planu zagospodarowania, plan zabudowy, tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, wyciąg ze sprawozdania z badania jakości energii elektrycznej wytworzonej przez określone siłownie. Złożenie wiąże się również z koniecznością uiszczenia zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie. Warunki są ważne 2 lata od doręczenia.

umożliwia rozpoczęcie i prowadzenie budowy na określonych warunkach, wymagania dotyczące pozwolenia na budowę dotyczą przede wszystkim projektu budowlanego określającego umiejscowienie oraz liczbę siłowni, fundamenty, przyłączenie do sieci energetycznej, dojazd do lokalizacji, a także decyzję środowiskową zgodną z ustawą Prawo ochrony środowiska, decyzję o warunkach zabudowy (jeżeli jest konieczna), a także warunki przyłączenia. Wniosek jest rozpatrywany w terminie 65 dni, decyzja wygasa, jeżeli budowa nie zostanie rozpoczęta w terminie 3 lat od jej wydania.

uzależnione od posiadania ważnych warunków przyłączenia. Umowa określa zasady przyłączenia inwestycji, a także zakres prac, obowiązków oraz kosztów po stronie inwestora i operatora, w tym termin realizacji przyłączenia oraz związany z nim zakres robót i kosztów.

aby wytwarzać energię elektryczną należy zwrócić się o wydanie koncesji do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Koncesja wydawana jest na okres od 10 do 50 lat, wiąże się z nią konieczność wnoszenia corocznych opłat.